آرشیو تگ ها: NMTN

نماتن و منابع اطلاعاتی مفید آن

یکی از مضرات فعالیت در اینترنت این است که فکر می‌کنیم همه چیز به طور مستقیم در اینترنت وجود دارد و هر چیزی که در اینترنت ندیدیم به معنی وجود نداشتن آن است. اینترنت ما را تنبل کرده و در بعضی حالات  وسعت دید ما را کاهش داده. ما در اثر استفاده زیاد از اینترنت …