آرشیو تگ ها: Declarative

‫Custom Paging بهینه و غیر Declarative در DataGrid

اگر بخواهید از الگوی MVP در برنامه‌های ASP.NET استفاده کنید بایستی بتوانید همه چیز را به CodeBehind انتقال دهید. این یعنی declarative و binding تقریباً تعطیل. یکی از امکانات مهمی که این وسط از دست می‌رود، امکان Paging بهینه کنترل GridView از طریق CodeBeind است. منظور از Paging بهینه فقط نمایش pager در قسمت پایین …

Pros and cons of declarative data binding in ASP.NET

While binding data to ASP.NET data aware controls like GridView and FormView, there is always two choices. Firstly you can do updating, inserting and deleting operations just in code behind. This way you should reference controls, get/set values and do actual operation in codebehind. Secondly it’s possible to do almost everything in markup of your …