آرشیو تگ ها: GridView

‫Custom Paging بهینه و غیر Declarative در DataGrid

اگر بخواهید از الگوی MVP در برنامه‌های ASP.NET استفاده کنید بایستی بتوانید همه چیز را به CodeBehind انتقال دهید. این یعنی declarative و binding تقریباً تعطیل. یکی از امکانات مهمی که این وسط از دست می‌رود، امکان Paging بهینه کنترل GridView از طریق CodeBeind است. منظور از Paging بهینه فقط نمایش pager در قسمت پایین …

‫مشکل با EnableSEOPaging

یکی از امکانات کنترل گرید تلریک یعنی RadGrid امکان SEO friendly بودن مکانیزم Paging آن می‌باشد. به این معنی که هر کدام از Pageهای گرید، URL مختص به خودشان را دارند. به عبارت دیگر با وارد کردن URL صفحه می‌توان به همان Page متناظر رسید. این امکان در کنترل استاندارد GridView وجود ندارد. متاسفانه یکی …

‫Paging بدون DataSource

بیشتر کارهای کنترل‌های ASP.NET را هم می‌توان به صورت Declartive و هم در Codebehind انجام داد. یکی از این کارها عملیات Paging در GridView است. متاسفانه یک محدودیت ظریف در حالت غیر Declarative وجود دارد که کار را برای کسانی که همه کارهای کنترل‌هایشان را در Codebehind انجام می‌دهند سخت کرده است. اگر GridView را …

Castle ActiveRecord and GridView’s Paging and Sorting

Paging and sorting is a common need in ASP.NET applications. GridView itself have a default paging and sorting mechanism. Default paging has performance issues while manipulating large amounts of data. So people use a custom paging mechanism. This way they must note that only needed data must be extracted from database. For example when page …