آرشیو تگ ها: Duplex

‫انواع فراخوانی سرویس در WCF

هر سرویسی در WCF شامل تعدادی متود است. سرویس‌ها با ServiceContract و متودها با OperationContract مشخص می‌شوند. فراخوانی Operationها در WCF به چهار روش امکان پذیر است: ۱- Request-Reply: این روش سنتی استفاده از سرویس‌هاست. در این روش کلاینت یکی از Operationهای سرویس را صدا می‌زند. تا زمانی که اجرای این سرویس به اتمام نرسد، …