آرشیو تگ ها: CRC

‫‫‫Sequence Diagram در ۷ گام

۱- Sequence Diagram را در فارسی، نمودار توالی می‌گویند. ۲- تقریباً به ازای هر «سناریو» یک نمودار توالی وجود دارد. برای انجام هر «سناریو» چندین آبجکت با همدیگر تعامل دارند. ۳- نمودار توالی برای نشان دادن جزییات الگوریتم اجرای عملیات مثل حلقه و شرط خیلی ضعیف است و بهتر است برای این کار از Activity …