آرشیو تگ ها: Authorization

‫استفاده از Authentication/Authorization استاندارد WCF یا پیاده‌سازی خودمان؟

WCF خودش مکانیزم‌های زیادی برای Authentication و Authorization دارد. یکی از سناریوهای ممکن برای Membership یک برنامه نوعی می‌تواند این باشد که Membership در سرور با استفاده از یک Windows Domain Controller تعریف شده و به ازای همه کاربران و نقش‌های ممکن، در آن domain به تعداد مورد نیاز Windows Account و Windows Group ساخته …

‫Authentication و Authorization در WCF‫

Authentication در WCF به چندین روش انجام می‌شود: No authenticationهیچ نوع authenticationی انجام نمی‌شود. Windows authenticationدر صورت وجود domain server از Kerberos و در غیر این صورت از NTLM استفاده می‌شود. Username و Passworduser name و password می‌تواند بر اساس اکانت‌های ویندوز یا یک روش سفارشی سازی شده سنجیده شود. X509 certificateکلاینت خودش را با …