عمومی

عمومی
تجربه و بررسی و معرفی
زندگی

‫انواع حساب‌ها و کدینگ آنها در حسابداری (حساب‌های اصلی و فرعی)

حساب‌های اصلی: در سیستم حسابداری یک حساب اصلی داریم که عبارت است از مجموعه سلسله مراتبی گروه حساب، دفتر کل، تعدادی طبقه معین (وجود آن اجباری نیست) و نهایتا خود حساب معین. در این مجموعه «حساب معین» نقش اصلی را بازی می‌کند و بقیه فقط برای دسته بندی به کار می‌روند. کلیه اسناد حسابداری حتما …

تجربه ای جدید در جمع آوری اطلاعات

چطور می شه یک سری اطلاعات یکسان را از طریق چند نفر جمع آوری کرد؟ 4 تا فایل اکسل به چند نفر داده می شه و اونا هم قراره اطلاعات کاغذی و قدیمی رو وارد این اکسل ها کنند. یک سری اطلاعات بین این اکسل ها مشترک هستند مثل نام دوره ها، نام گروه ها …