آرشیو ماهانه: اکتبر 2010

FTP in .Net

Doing FTP in .Net is not as hard as you may imagine. There is a very simple way and a bit advanced way. Simple way is using System.Net.WebClient class    and its UploadFile method. Advanced way includes using System.Net.FtpWebRequest and System.Net.FtpWebResponse classes. Using them you can do ordinary FTP operations like ListDirectory, UploadFile, DeleteFile, etc. For …

‫تبدیل به استرینگ در C#‎

اگر شما هم تا حالا برای ساخت یک استرینگ از استرینگ و عدد در C#‎ از روشی مثل string str = “old” + (2+2).ToString()‎ استفاده می‌کردید، یعنی خودتان زحمت ToString()‎ را می‌کشیدید، دیگر این زحمت را نکشید. چون قانون String Concatenation در C#‎، شرح داده شده در بخش ۷.۸.۴ مشخصات زبانی C#‎، طوری است که …

نرم‌افزارهای آزاد و متن‌باز

دوستی می‌خواست چیزهایی راجع به نرم‌افزارهای آزاد، متن‌باز، تفاوت‌ها و دیگر مسائل بداند. این متن جوابی است به ایشان. متن‌باز بودن نرم‌افزار به چه معنی است؟ تا آنجا که من می‌دانم هر نرم‌افزاری می‌تواند متن‌باز هم باشد. مثلاً یک نرم‌افزار پولی یا مجانی یا آزاد یا غیر آزاد می‌تواند متن‌باز هم باشد یا نباشد. دلیل …